ด้วยโรงพยา่บาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมวิชาการพยาบาลร่วม 3 สถาบัน เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นวัตกรรมสู่การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในยุคไทยแลนด์ 4.0  ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ