สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเรื่อง การพยาบาลโรคหัวใจหลอดเลือด และโรคร่วมแนวใหม่ ในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม