ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 28 หลักสูตร ดังรายละเอียดที่แนบมานี้