หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

การขออนุญาตจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

          ปัจจุบันการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สามารถจดแจ้งด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติ หรือ e-submission (Privus) (หนังสือ การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ e-submission ลว.30 ก.ย. 2559)
สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (จดแจ้งในระบบอัตโนมัติ หรือ e-submission (Privus) หลังวันที่ 24 พฤษภาคม 2561)
 1. ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานระบบ  โดยดาวน์โหลดเอกสาร  ขอเปิดสิทธิเข้าใช้ระบบ และขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง จำนวน 2 ชุด (1 ชุด ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในวัน-เวลาราชการ อีก 1 ชุด เก็บไว้สำหรับ scan เอกสารแนบในขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ ผลิต/นำเข้า/เก็บ เครื่องสำอาง เมื่อเข้าใช้งานระบบ) 
 2. เข้าใช้งานระบบ (โดยใช้ OpenID ที่เปิดไว้) -> เข้าไปเมนูจัดการสถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บ เพื่อขออนุญาตสถานที่ ผลิต/นำเข้า/เก็บ (ข่าวประชาสัมพันธ์ อย. ออกประกาศคุมเข้มเครื่องสำอาง ต้องผ่านการตรวจสถานที่ผลิตหรือนำเข้าก่อนขอจดแจ้ง) โดยแนบ เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขออนุมัติสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง (กรณีมีข้อสงสัย โทรสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภญ.อนัญญา 02-590-7273 หรือ ภญ.วิชญ์สินี 02-590-7139)
 3. เมื่อยื่นเอกสารขออนุมัติสถานที่เรียบร้อยแล้ว รอการพิจารณาเอกสาร และการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนัดตรวจสถานที่ 
 4. เมื่อได้รับการอนุมัติสถานที่เรียบร้อยแล้ว สามารถจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ทันที โดยศึกษาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้จาก คู่มือและวิดิโอการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 02-590-7274 หรือ 02-590-7275) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ

 


สำหรับผู้ประกอบการรายเก่า (เคยจดแจ้งเครื่องสำอางในระบบสารสนเทศ e-logistic (Hello) หรือระบบอัตโนมัติ หรือ e-submission (Privus) ก่อนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 1. ยื่นเอกสารขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานระบบจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยดาวน์โหลดเอกสาร ขอเปิดสิทธิเข้าใช้ระบบ และขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง จำนวน 1 ชุด ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในวัน-เวลาราชการ
 2. เข้าใช้งานระบบ (โดยใช้ OpenID ที่เปิดไว้)

         *กรณีเข้าเมนูถ่ายโอนแล้ว ไม่พบข้อมูลใบรับแจ้งเครื่องสำอาง หรือข้อมูลสถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บ ให้ capture หน้าจอที่มีปัญหาส่งมาที่ลน์ COSMETICFDA@KK (Line ID: @bzg9243z)*

         **ต้องดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 กันยายน 2561 หากไม่ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบจดแจ้งอัตโนมัติ เลขจดแจ้งเดิมจะสิ้นสภาพตามกฎหมาย**

 • กรณีมีใบรับแจ้งเครื่องสำอางในระบบสารสนเทศ e-logistic ที่ขึ้นต้นด้วย 40- (10 หลัก) และจดแจ้งหลังวันที่ 9 กันยายน 2558 ผู้ประกอบการสามารถถ่ายโอนใบรับแจ้งเครื่องสำอางจากระบบ e-logistic เข้าสู่ระบบ e-submission ได้เลย (ใบรับแจ้งมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่จดแจ้ง ต่ออายุตามกำหนดที่ระบุในใบรับแจ้งเครื่องสำอาง)
 • กรณีมีใบรับแจ้งเครื่องสำอางในระบบ e-submission ที่ขึ้นต้นด้วย 10- (13 หลัก) (ใบรับแจ้งมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่จดแจ้ง ต่ออายุตามกำหนดที่ระบุในใบรับแจ้งเครื่องสำอาง)
 • กรณีจดแจ้งใหม่ เข้าใช้งานระบบ (โดยใช้ OpenID ที่เปิดไว้) -> เข้าระบบเครื่องสำอาง แล้วจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้เลย โดยศึกษาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้จาก คู่มือและวิดิโอการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 02-590-7274 หรือ 02-590-7275)

ข้อควรทราบอื่น ๆ

 

*ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล เครื่องสำอาง คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้า เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าเครื่องสำอางจัดเตรียมสถานที่ผลิต วิธีการผลิต สถานที่นำเข้า และวิธีการนำเข้าเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเครื่องสำอาง ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นไปตามพระราชบัญญัติ เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ข่าว อย. พร้อมลุยตรวจเข้มโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก, เตือน ผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอาง ด่วน!! ก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง, อย. แจ้งผู้ประกอบการ เรื่อง การตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้า ตามกฎหมาย ลว. 19 มิ.ย. 2561)

**ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป โปรด แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอางของท่าน  ว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องตามประกาศ กระทรวงฯ (ยกเว้นสถานที่ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรอง ASEAN Good Manufacturing Practice ซึ่งได้รับการตรวจสอบสถานที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว) และเมื่อพบการกระทำที่ฝ่าฝืนประกาศ กระทรวงฯ  จะแจ้งให้ท่านแก้ไขข้อบกพร่องให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563  หากพ้นกำหนดเวลา ดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบการยังไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะดำเนินการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางทั้งหมดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป**

 ***ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยกเลิกกิจการ และ/หรือใบรับแจ้งเครื่องสำอาง โปรดยื่นเอกสารเพื่อขอ ยกเลิกกิจการ/ยกเลิกใบรับแจ้ง

 
หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตสถานที่ ผลิต/นำเข้า/เก็บ เครื่องสำอาง
 1. คำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนําเข้าเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง     
 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับเดือนเมษายน 2559
 2. คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
 3. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2560
 4. คู่มือจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560            
หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับฉลาก และการโฆษณา
 1. ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสําอาง พ.ศ. 2554
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ชี้แจงประกกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. 2555
 3. คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขออนุญาต
 1. กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 
 2. ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560
 3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สามารถยื่นเอกสารขอ ปรับโครงสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอลดค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง เพื่อขอลดค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งเครื่องสำอาง (รายละเอียดตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560) 

ยื่นเอกสาร ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

โทร. 043-221-125 ต่อ 151 *ไม่รับเอกสารช่องทางอื่น กรณีเอกสารไม่ครบ ไม่รับเอกสาร*

*คำถามอื่น ๆ ที่พบบ่อยในการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Click!
**ท่านสามารถศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเพิ่มเติมได้ที่ Click!
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ COSMETICFDA@KK ( Line ID: @bzg9243z)

งานเครองสำอาง ใหม official 2

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1. บันทึกข้อความ เปิดสิทธิเข้าใช้ระบบ และขออนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้า (v.27-6-2561).pdf)1. บันทึกข้อความ เปิดสิทธิเข้าใช้ระบบ และขออนุญาตสถานที่ผลิต-นำเข้า (v.27-6-2561 (1907 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2. บันทึกข้อความ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการเครื่องสำอาง (v.27-6-2561).pdf)2. บันทึกข้อความ แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ประกอบการเครื่องสำอาง (v.27-6-2561) (344 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3. บันทึกข้อความ แจ้งขอปรับโครงสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอลดค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง (v.27-6-2561).pdf)3. บันทึกข้อความ แจ้งขอปรับโครงสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอลดค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง (149 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4. บันทึกข้อความ ขอเอกสารใบแทนใบรับแจ้ง (เฉพาะเลขใบรับแจ้งที่ขึ้นต้นด้วย 40-)(v.27-6-2561).pdf)4. บันทึกข้อความ ขอเอกสารใบแทนใบรับแจ้ง (เฉพาะเลขใบรับแจ้งที่ขึ้นต้นด้วย 40-)(v. (234 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5. บันทึกข้อความ เพิ่มรายชื่อผู้ว่าจ้างผลิต (v.27-6-2561).pdf)5. บันทึกข้อความ เพิ่มรายชื่อผู้ว่าจ้างผลิต (v.27-6-2561) (347 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6. บันทึกข้อความ ยกเลิกกิจการ-ยกเลิกใบรับแจ้ง (v.27-6-2561).pdf)6. บันทึกข้อความ ยกเลิกกิจการ-ยกเลิกใบรับแจ้ง (v.27-6-2561) (1371 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7. บันทึกข้อความ ทั่วไป (v.27-6-2561).pdf)7. บันทึกข้อความ ทั่วไป (v.27-6-2561) (80 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8. บันทึกข้อความ แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อไป (v.27-6-2561).pdf)8. บันทึกข้อความ แจ้งความประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อไป (v.27-6-2561) (361 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560.PDF)กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (1022 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำชี้แจงผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการผลิต-นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561.pdf)คำชี้แจงผู้ประกอบการ หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง 2561 (381 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือ ปชช.การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560.pdf)คู่มือ ปชช.การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560 (1355 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือ ปชช.การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560.pdf)คู่มือ ปชช.การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560 (299 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง PIF (ก.พ. 2561).pdf)คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง PIF (ก.พ. 2561) (304 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัติโนมัติ (ม่วง).pdf)คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัติโนมัติ (2695 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ ฉบับวันที่ 2 ส.ค. 2560.pdf)ใหม่! คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ E-submission ฉบับ 2 ส.ค. 2560 (652 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560.pdf)ใหม่! คู่มือจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 (312 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (เหลือง).pdf)คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (24996 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560.pdf)ใหม่! คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 (683 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID.pdf)คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID (722 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ก.ย. 2559.pdf)คู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ฉบับเดือนกันยายน 2559 (2336 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560.PDF)ประกาศกระทรวงฯ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560 (285 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชี้แจงประกาศฉลากของเครื่องสำอาง 2555.pdf)ชี้แจงประกาศฉลากของเครื่องสำอาง 2555 (496 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศ สธ เรื่อง จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 .PDF)ประกาศ สธ เรื่อง จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 (237 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง_เรื่อง_ฉลากของเครื่องสำอาง 2554.PDF)ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง 2554 (12309 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รายการเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขออนุมัติสถานที่ผลิต-นำเข้าเครื่องสำอาง 13 รายการ.pdf)รายการเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขออนุมัติสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง.pdf (601 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือ การถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ลว.2-3-2561 (ต้นฉบับ อย.).pdf)หนังสือ แจ้งการถ่ายโอนข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ลว.2-3-2561.pdf (366 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือ การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ e-submission ลว 30 ก.ย. 2559.pdf)หนังสือ การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ e-submission ลว.30-9-59 (485 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือ เรื่อง ระบบใหม่สำหรับผู้ที่บันทึกข้อมูลจดแจ้งใหม่ไม่ทัน 8 กย 2561 (แจ้งผู้ประกอบการ).pdf)หนังสือ เรื่อง ระบบใหม่สำหรับผู้ที่บันทึกข้อมูลจดแจ้งใหม่ไม่ทัน 8 กย 2561 (221 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือ แจ้งผปก. เรื่อง การตรวจสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้าตามกฎหมาย ลว. 19-6-2561.pdf)หนังสือ แจ้งผปก. เรื่อง การตรวจสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้าตามกฎหมาย ลว. 19-6-2561 (578 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561.PDF)ใหม่ !! หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561 (198201 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับเดือนเมษายน 2559 (เขียว).pdf)หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับเดือนเมษายน 2559 (8934 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (อย.พร้อมลุยตรวจเข้มโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก.pdf)อย.พร้อมลุยตรวจเข้มโรงงานผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศ หากฝ่าฝืนลงโทษหนัก 4-6-2561 (124 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (อย.ออกประกาศคุมเข้มเครื่องสำอาง ต้องผ่านการตรวจสถานที่ผลิตหรือนำเข้าก่อนขอจดแจ้ง.pdf)อย.ประกาศคุมเข้ม ต้องผ่านการตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้าก่อนขอจดแจ้ง 28-5-2561 (430 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (อย.เตือนผู้ประกอบการรีบแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอางก่อนถูกเพิกถอนใบรับแจ้ง.pdf)อย.เตือนผู้ประกอบการแจ้งยืนยันดำเนินกิจการเครื่องสำอางก่อนถูกเพิกถอน 13-6-2561 (155 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560.PDF)ประกาศฯ อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560 (275 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (โปรแกรมที่จำเป็น และการติดตั้ง (ฟ้า).pdf)โปรแกรมที่จำเป็น และการติดตั้ง (721 ดาวน์โหลด)