หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

          เนื่องด้วยระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ (E-submision) ของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
สามารถรองรับการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ครบทุกประเภท (ปิดระบบการจดแจ้งเครื่องสำอางระบบเก่า E-logistics อย่างเป็นทางการ) พร้อมทั้ง ประกาศกฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสําอาง พ.ศ. 2560 Click! จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 (เริ่มชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ*** ศึกษารายละเอียดได้จาก คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ E-submission สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข Click!)
 

 

ผู้ประกอบการประสงค์จะเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ (E-submission) โปรดยื่นเอกสาร ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ห้องสีฟ้าเดิม)

โทร. 043-221-125 ต่อ 151 *ไม่รับเอกสารช่องทางอื่น กรณีเอกสารไม่ครบ ไม่รับเอกสาร*

         โดยผู้ประกอบการ ผลิต / นำเข้า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ประสงค์จะ
1. จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกประเภท
  • กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบอัตโนมัติ (E-submission) ยื่นเอกสารชุดที่ 1
  • กรณีผู้ประกอบการรายเก่า เปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบอัตโนมัติ (E-submission) ยื่นเอกสารชุดที่ 2

2. เพิ่มรายชื่อผู้ว่าจ้างผลิต กรณีที่โรงงานผลิตใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบอัตโนมัติ (E-submission) ยื่นเอกสารชุดที่ 5

3. ยกเลิกใบรับแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ยื่นเอกสารชุดที่ 7

ขนตอนการยนเอกสารขอยกเลกใบรบแจง ม.ย. 2560

4. ขอเอกสาร (แทน) กรณีเอกสารหาย (เฉพาะระบบเก่า E-logistic) ยื่นเอกสารชุดที่ 8

5. ยกเลิกกิจการ ยื่นเอกสารชุดที่ 9

6. เปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ ยื่นเอกสารชุดที่ 11 

7. แจ้งขอปรับโครงสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอลดค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งเครื่องสำอาง ยื่นเอกสารชุดที่ 12

 

***click! ศึกษาวิดิโอการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านระบบอัตโนมัติ (E-submission) ทุกขั้นตอน***

 

FAQ COSMETICS: แนวทางการต่ออายุใบรับแจ้งเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558)
 

1. ใบรับแจ้งเครื่องสำอางที่ได้รับการอนุญาตก่อนพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ (วันที่ 8 กันยายน 2558) จะหมดอายุเมื่อ 8 กันยายน 2561 *รอสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ประกาศแจ้งว่าจะให้ต่ออายุ หรือ สิ้นสภาพ*1

หมายเหตุ *1สถานะยกเลิก ต้องจดแจ้งใหม่

2. ใบรับแจ้งเครื่องสำอางที่ได้รับการอนุญาตหลังวันที่ 8 กันยายน 2558 จะมีอายุ 3 ปี (เช่น ใบรับแจ้งได้รับอนุมัติวันที่ 12 กันยายน 2560 จะหมดอายุวันที่ 11 กันยายน 2563)

- กรณีจดแจ้งในระบบเก่า (E-logistic) เลขที่ใบรับแจ้งมี 10 หลัก ขึ้นต้นด้วย 10-1-XXXXXXX, 10-2-XXXXXXX หรือ 40-1-XXXXXXX หรือ 40-2-XXXXXXX ต้องรอโอนถ่ายข้อมูลให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถต่ออายุได้...รอสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ประกาศแจ้งให้ทราบ

- กรณีจดแจ้งในระบบใหม่ (E-submission) เลขที่ใบรับแจ้งมี 13 หลัก ขึ้นต้นด้วย 10-1-XXXXXXXXXX หรือ  10-1-XXXXXXXXXX  สามารถต่ออายุได้เลย

 

*คำถามอื่น ๆ ที่พบบ่อยในการขออนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง Click!

**ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านระบบอัตโนมัติ (E-submission) อ่านรายละเอียดได้ที่  Click!

***ท่านสามารถศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเพิ่มเติมได้ที่ Click!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ COSMETICFDA@KK ( Line ID: @bzg9243z)

งานเครองสำอาง ใหม official 2

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560.PDF)กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 (616 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือ ปชช.การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560.pdf)คู่มือ ปชช.การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560 (863 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือ ปชช.การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560.pdf)คู่มือ ปชช.การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ_ขอนแก่น 31 มี.ค. 2560 (178 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัติโนมัติ (ม่วง).pdf)คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัติโนมัติ (1605 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ ฉบับวันที่ 2 ส.ค. 2560.pdf)ใหม่! คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ E-submission ฉบับ 2 ส.ค. 2560 (315 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560.pdf)ใหม่! คู่มือจดแจ้ง palette ระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 (101 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (เหลือง).pdf)คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559 (8360 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560.pdf)ใหม่! คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 (243 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID.pdf)คู่มือสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Open ID (294 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ก.ย. 2559.pdf)คู่มือแนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ฉบับเดือนกันยายน 2559 (1907 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560.PDF)ประกาศกระทรวงฯ ค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560 (130 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ชี้แจงประกาศฉลากของเครื่องสำอาง 2555.pdf)ชี้แจงประกาศฉลากของเครื่องสำอาง 2555 (268 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง_เรื่อง_ฉลากของเครื่องสำอาง 2554.PDF)ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง 2554 (3212 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับเดือนเมษายน 2559 (เขียว).pdf)หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับเดือนเมษายน 2559 (2664 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560.PDF)ประกาศฯ อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตเครื่องสำอาง 2560 (98 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 1 เปิดสิทธิเข้าใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ (ผปก.รายใหม่).pdf)เอกสารชุดที่ 1 เปิดสิทธิเข้าใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ (ผปก.รายใหม่) (2131 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 10 บันทึกข้อความทั่วไป.pdf)เอกสารชุดที่ 10 บันทึกข้อความทั่วไป (75 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 11 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ 12-9-2560.pdf)เอกสารชุดที่ 11 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ update 12 กันยายน 2560 (77 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 12 แจ้งขอปรับโครงสร้างวิสาหกิจชุมชน.pdf)เอกสารชุดที่ 12 ขอปรับโครงสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อขอลดค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง NEW! (54 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 2 เปิดสิทธิเข้าใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ (ผปก.รายเก่า).pdf)เอกสารชุดที่ 2 เปิดสิทธิเข้าใช้ระบบจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ (ผปก.รายเก่า) (901 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 5 เพิ่มรายชื่อผู้ว่าจ้างผลิตในระบบ E-submission (update 24 พ.ค. 2560).pdf)เอกสารชุดที่ 5 เพิ่มรายชื่อผู้ว่าจ้างผลิตในระบบ E-submission ปรับปรุง 24 พ.ค. 60 (568 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 7 ยกเลิกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง.pdf)เอกสารชุดที่ 7 ยกเลิกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (551 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 8 ขอเอกสารแทน กรณีเอกสารหาย (เฉพาะระบบเก่า E-logistic).pdf)เอกสารชุดที่ 8 ขอเอกสารแทน กรณีเอกสารหาย (เฉพาะระบบเก่า E-logistic) (405 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เอกสารชุดที่ 9 ยกเลิกกิจการ.pdf)เอกสารชุดที่ 9 ยกเลิกกิจการ (183 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (PIF).pdf)แนวทางการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (PIF) (100 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน.pdf)แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (81 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบจำลองการจัดสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามเกณฑ์ GMP 2549.pdf)แบบจำลองการจัดสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามเกณฑ์ GMP 2549.pdf (151 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (โปรแกรมที่จำเป็น และการติดตั้ง (ฟ้า).pdf)โปรแกรมที่จำเป็น และการติดตั้ง (372 ดาวน์โหลด)