ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (21.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานบริหารทั่วไป.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 (21 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (22.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานทันตสาธารณสุข.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (16 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (23.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (18 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (25.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานนิติการ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานนิติการ ปีงบประมาณ 2563 (16 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (26.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (19 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (27.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปีงบประมาณ 2563 (17 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (28.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2563 (17 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (29.ขออนุมัติแผนงานไอที.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 (18 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (30.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยง.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2563 (17 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (31.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานควบุมโรคติดต่อ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2563 (18 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (32.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 (17 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (34.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานแพทย์แผนไทย.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 (18 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.ขออนุมัติแผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2563 (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (9.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ปีงบประมาณ 2563 (17 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Action Plan 2020.pdf)แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สสจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (21 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง