ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (downloads 19.pdf)ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (231 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (downloads 20.pdf)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข การให้หรือรับของขวัญ (273 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (downloads 21.PDF)ประมวลจริธรรมข้าราชการพลเรือน (242 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (downloads 22.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 (257 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (downloads 23.pdf)ประกาศคณะกรรมการป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (251 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (downloads 9.pdf)โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สสจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (227 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ESAN.zip)แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (215 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (LD 9.pdf)การอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (225 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (MOPH.jpg)ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (251 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (STRONG.pdf)คู่มือดำเนินโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (318 ดาวน์โหลด)