ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (AP.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานนิติการ ปีงบประมาณ 2562 (205 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (LD 9.pdf)การอนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (115 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P1.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2562 (141 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P10.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562 (434 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P11.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 (143 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P12.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ปีงบประมาณ 2562 (328 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P13.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 (155 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P14.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 (149 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P15.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 (170 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P2.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานนิติการ (2) ปีงบประมาณ 2562 (248 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P3..pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (1) ปีงบประมาณ 2562 (269 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P3.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข (2) ปีงบประมาณ 2562 (662 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P4.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 (739 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P5.1.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานบริหารทัพยากรบุคคล (1) ปีงบประมาณ 2562 (285 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P5.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานบริหารทัพยากรบุคคล (2) ปีงบประมาณ 2562 (173 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P6.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 (353 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P8.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ปีงบประมาณ 2562 (158 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (P9.pdf)แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2562 (2420 ดาวน์โหลด)