ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.1 eb 26 (1).pdf)คู่มือประชาชนการต่ออายุใบอนุญาตด้านยา (43 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.2 eb 26 (2).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.1 eb 26 (3).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ 3-4 (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.1 eb 26 (4).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ 2 (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.1 eb 26 (5).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร (34 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.2 eb 26 (6).pdf)คู่มือประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตอาหาร (27 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.1 eb 26 (7).pdf)คู่มือประชาชนการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (24 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.2 eb 26 (8).pdf)คู่มือประชาชนการยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบรับการจดแจ้ง (เครื่องสำอาง) (25 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.1 eb 26 (9).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตการประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.2 eb 26 (10).pdf)คู่มือประชาชนการขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก (26 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.1 eb 26 (11).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ (28 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.2 eb 26 (12).pdf)คู่มือประชาชนการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (20 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.1 eb 26 (13).pdf)คู่มือประชาชนการต่อใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครองวัตถุอันตราย วอ.3 (24 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.2 eb 26 (14).pdf)คู่มือประชาชนการแจ้งการดำเนินการผลิต นำเข้า ส่งออก ครอบครอง วัตถุอันตราย วอ.2 (25 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.1 eb 26 (15).pdf)คู่มือประชาชนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.2 eb 26 (16).pdf)คู่มือประชาชนการขอต่อใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (26 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (22 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (LD 9.pdf)การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลคู่มือการให้บริการประชาชน (29 ดาวน์โหลด)