ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.eb 20.pdf)คู่มือดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริต สสจ.ขอนแก่น (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.eb 20.pdf)รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน (68 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.eb 20.pdf)การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (69 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.eb 20.pdf)แบบสอบถามประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (62 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.eb 20.pdf)ภาพประกอบการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (64 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.eb 20.pdf)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (65 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.RISK MANAGE (eb20).pdf)การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.ขก. ปี2563 (54 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (51 ดาวน์โหลด)