ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (human 1.pdf)กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ พ.ศ.2552 (55 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (human 2.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (33 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (human 3.PDF)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (human 4.pdf)การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (human 5.pdf)หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (31 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (human 6.pdf)หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว (31 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (human.pdf)ประกาศ สสจ.ขก. เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (160 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (27 ดาวน์โหลด)