ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (21.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานบริหารทั่วไป.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 (31 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (22.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานทันตสาธารณสุข.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 (33 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (23.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (37 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (25.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานนิติการ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานนิติการ ปีงบประมาณ 2563 (24 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (26.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (36 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (27.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปีงบประมาณ 2563 (27 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (28.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 2563 (26 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (29.ขออนุมัติแผนงานไอที.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 (26 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (30.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยง.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานสื่อสารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2563 (35 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (31.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานควบุมโรคติดต่อ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2563 (27 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (32.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 (25 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (34.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานแพทย์แผนไทย.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2563 (38 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.ขออนุมัติแผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2563 (33 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (9.ขออนุมัติแผนกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ.pdf)แผนปฏิบัติการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ปีงบประมาณ 2563 (25 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Action Plan 2020.pdf)แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สสจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (31 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (29 ดาวน์โหลด)