ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.1 eb 9.pdf)1.1 ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (35 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.10 eb 9.png)1.10 อินโฟรกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป. (27 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.10 eb 9.zip)1.10 จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560 (34 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.2 eb 9.pdf)1.2 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (38 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.3 eb 9.rar)1.3 โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยงานในสังกัด (37 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.4 eb 9.PDF)1.4 หน้าที่และอำนาจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามกฎหมาย (28 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.5 eb 9.jpg)1.5 ค่านิยม MOPH (32 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.6 eb 9(1).pdf)1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (32 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.6 eb 9(2).pdf)1.6 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี2560-2564 (35 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.6 eb 9(3).pdf)1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (35 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.7 eb 9.pdf)1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.8 eb 9.PDF)1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 (31 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.9 eb9.pdf)1.9 ข้อบังคับ สป.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.พ.ศ.2560 (30 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.eb 9 (1).pdf)5.คู่มือปฏิบัติการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน สสจ.ขอนแก่น (31 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.eb 9.pdf)5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สสจ.ขอนแก่น (38 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.4 eb 9.zip)7.4 การตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.eb 9.pdf)8.คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (30 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Binder1.pdf)แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563-2565 (56 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (LD 9.pdf)หนังสืออนุญาตนำเอกสาร คู่มือเผยแพร่บนเว็บไซต์ (47 ดาวน์โหลด)