ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.march.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563 (35 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.april.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563 (29 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.may.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563 (43 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (eb 4.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562 (30 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (INFOR 2563.pdf)การอนุญาตให้นำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสจ.ขก ปี 2563 (24 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รายงานผลการจัดหาพัสดุ แบบสขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร.1 (พย.62).pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562 (56 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร.1(ธค.62).pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562 (33 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สขร.1(มค.63).pdf)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563 (47 ดาวน์โหลด)