คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2561