ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

เครือ่งวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน 14 เครื่อง


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ