จังหวัดขอนแก่น ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 62 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ