จังหวัดขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด จัดสรรให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ