ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จัดซือรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ