ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง