ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2

1. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้

2. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น

3. หม้อแช่พาราฟิน

4. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า

5. หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แผ่น

6. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า

 


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ