ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง