ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง

ผู้สนใจสามารถขอรัรบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวัน 27/8/63 - 9/9/63

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Scanned Image.pdf)Scanned Image.pdf (20 ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 7 รายการ

รพ.พระยืน

ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ด้วยวิธีการประกวดราคา

โรงพยาบาลพระยืน

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ครั้งที่ 2

1. เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้

2. เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น

3. หม้อแช่พาราฟิน

4. เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า

5. หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แผ่น

6. เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า

 

เนื้อหาอื่นๆ...

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง