ด้วย สสจ.ขก.จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้แก่ หน่วยงานของท่าน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนั้น จึงขอให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แห่งละ 3 ท่าน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง และลงทะเบียนในระบบ egp จึงขอให้ส่งข้อมูลบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ดังนี้

  1. ชื่อ นามสกุล
  2. หมายเลขบัตรประชาชน
  3. วันเดือนปีเกิด
  4. ตำแหน่ง
  5. หมายเลขโทรศัพท์
  6. E-mail address

โดยให้ส่งทาง email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (5.karupan  2564 new1.xlsx)5.karupan 2564 new1.xlsx (139 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ