บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด   ยี่ห้อ ZUG รุ่น SPLF-NP ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

        1. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ส่งมอบให้แก่ รพ.อุบลรัตน์   จำนวน 1 เครื่อง

         2. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30 น.ส่งมอบให้แก่ รพ.บ้านไผ่      จำนวน 1 เครื่อง 

        


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง