กฏ ระเบียบ มติครม. หนังสือเวียน  และเอกสารตัวอย่าง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 24 กพ.2560.pdf)1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 24 กพ.2560.pdf (75 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (10.ว 206 คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.pdf)10.ว 206 คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (11.ว-395-ฝึกอบรม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม.pdf)11.ว-395-ฝึกอบรม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม.pdf (86 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (12.ว62 ลว.5 กพ.62แนวทางการประกาศผู้ชนะกรณีไม่ดำเนินการในระบบe-gp.pdf)12.ว62 ลว.5 กพ.62แนวทางการประกาศผู้ชนะกรณีไม่ดำเนินการในระบบe-gp.pdf (72 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (13.ว+281ลว. 19 มิย.63 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf)13.ว+281ลว. 19 มิย.63 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf (109 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (14.ว214 ลว.18 พค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf)14.ว214 ลว.18 พค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf (116 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (15.ว 37 ลว. 6 มค.2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของเป็นวัสดุครุภัณฑ์.PDF)15.ว 37 ลว. 6 มค.2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของเป็นวัสดุครุภัณฑ์.PDF (74 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560.pdf)2.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560.pdf (83 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.ว 322  ลว. 24 สิงหาคม 2560.pdf)3.ว 322 ลว. 24 สิงหาคม 2560.pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างฯ ลว. 23 สิงหาคม 2560.pdf)4.กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างฯ ลว. 23 สิงหาคม 2560.pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแนวทางตรวจสอบบุคคลากรฯพ.ศ.2560.pdf)5.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแนวทางตรวจสอบบุคคลากรฯพ.ศ.2560.pdf (80 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6. ว 119 ลว. 7 มีค.2561.pdf)6. ว 119 ลว. 7 มีค.2561.pdf (84 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf)7.ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf (65 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.ว217ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)8.ว217ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (67 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (9..260แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธา ว260.pdf)9..260แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธา ว260.pdf (82 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 กค 2563.ppt)การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 กค 2563.ppt (94 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.doc)คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.doc (82 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคชจ.doc)คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคชจ.doc (103 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ตัวอย่างซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28 ตค.2563).docx)ตัวอย่างซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28 ตค.2563).docx (88 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบฟอร์มซื้อจ้างต่ำกว่า5000 (28 มิย.2563).doc)แบบฟอร์มซื้อจ้างต่ำกว่า5000 (28 มิย.2563).doc (76 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง