บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด จะส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

           รายการที่ 1 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 3 เครื่อง

         รายการที่ 2 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 3 เครื่อง

           รายการที่ 3 หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 3 เครื่อง

           รายการที่ 4 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า    จำนวน 2 เครื่อง

          รายการที่ 5 หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แผ่น(พร้อมแผ่นร้อน) จำนวน 1 เครื่อง

            รายการที่ 6 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า   จำนวน 1 เครื่อง

โดยส่งมอบให้สถานที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

  1. รพ.สต.บัวเงิน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง ได้รับจัดสรร รายการที่ 1,2,3,4,5,6 ส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
  2. รพ.สต.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี ได้รับจัดสรร รายการที่ 1,2,3 ส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
  3. รพ.สต.วังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง ได้รับจัดสรร รายการที่ 1,2,3,4   ส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563          เวลา 13.00 น.

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ