บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ว่าจะส่งมอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

                รายการที่ 1 เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย(In body) จำนวน 2 เครื่อง

              รายการที่ 2 เครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน จำนวน 2 เครื่อง

                 รายการที่ 3 เครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ จำนวน 2 เครื่อง

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดส่งมอบให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรร 2 แห่ง ดังนี้

             1. โรงพยาบาลน้ำพอง จำนวน 3 รายการ ๆ ละ 1 เครื่อง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

             2. โรงพยาบาลพล จำนวน 3 รายการ ๆ ละ 1 เครื่อง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.คำสั่ง inbody.pdf)1.คำสั่ง inbody.pdf (204 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.สัญญา ค.การแพทย์ 3 รก inbody.pdf)2.สัญญา ค.การแพทย์ 3 รก inbody.pdf (191 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.น.แจ้งส่งมอบ ค.การแพทย์ 3 รก..pdf)3.น.แจ้งส่งมอบ ค.การแพทย์ 3 รก..pdf (231 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.spec รายการที่ 1.pdf)4.spec รายการที่ 1.pdf (326 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.spec รายการที่ 2.pdf)4.spec รายการที่ 2.pdf (244 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.spec รายการที่ 3.pdf)4.spec รายการที่ 3.pdf (328 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ