บริษัท ดีเมด เทรดดิ้ง จำกัด ว่าจะส่งมอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน

2 รายการ จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

     รายการที่ 1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน                                

     ส่งมอบให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรร แห่งละ 1 เครื่อง ดังนี้

    1. รพ.สต.บ้านคำบง ต.สะอาด อ.น้ำพอง          ส่งมอบในวันที่ 9 กค.2563 เวลา 15.00 น.

    2. รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่  ต.บ้านฝาง อ.กระนวน    ส่งมอบในวันที่ 8 กค.2563 เวลา 13.30 น.

    3.รพ.สต.วังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง                   ส่งมอบในวันที่ 9 กค.2563 เวลา 13.30 น.

    4.รพ.สต.บัวเงิน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง                ส่งมอบในวันที่ 8 กค.2563 เวลา 10.00 น.

    รายการที่ 2 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อนขนาด

    ไม่น้อยกว่าเอ 4    ส่งมอบให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรร แห่งละ 1 เครื่อง ดังนี้

    1. รพ.สต.บ้านคำบง ต.สะอาด อ.น้ำพอง          ส่งมอบในวันที่ 9 กค.2563 เวลา 15.00 น.

    2. รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่  ต.บ้านฝาง อ.กระนวน    ส่งมอบในวันที่ 8 กค.2563 เวลา 13.30 น.

    3.รพ.สต.วังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง                   ส่งมอบในวันที่ 9 กค.2563 เวลา 13.30 น.

    4.รพ.สต.บัวเงิน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง                ส่งมอบในวันที่8 กค.2563 เวลา 10.00 น.

    5.รพ.สต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์            ส่งมอบในวันที่ 9 กค.2563 เวลา 10.00 น.

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (spec AED.pdf)spec AED.pdf (70 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (spec ekg.pdf)spec ekg.pdf (56 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คำสั่ง EKG AED 2563.pdf)คำสั่ง EKG AED 2563.pdf (53 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (น.แจ้งส่งมอบ AED EKG.pdf)น.แจ้งส่งมอบ AED EKG.pdf (50 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สญ.EKG AED.pdf)สญ.EKG AED.pdf (53 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง