ไฟล์จากงานพัสดุ

                 ด้วย สสจ.ขก.จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้แก่ หน่วยงานของท่าน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดังนั้น จึงขอให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แห่งละ 3 ท่าน เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง และลงทะเบียนในระบบ egp จึงขอให้ส่งข้อมูลบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ดังนี้

 1. ชื่อ นามสกุล
 2. หมายเลขบัตรประชาชน
 3. วันเดือนปีเกิด
 4. ตำแหน่ง
 5. หมายเลขโทรศัพท์
 6. E-mail address

โดยให้ส่งทาง email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (5.karupan 2564 new1.xlsx)5.karupan 2564 new1.xlsx (83 ดาวน์โหลด)

ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 2

รพ.พระยืน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (เอกสารประกวดราคาระบบPACS.pdf)เอกสารประกวดราคาระบบPACS.pdf (82 ดาวน์โหลด)

บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล ยี่ห้อ Infimed รุ่น OT-02 ผลิตภัณฑ์ประเทศโปรแลนด์ จำนวน 1 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลน้ำพอง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด จะส่งมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง  ยี่ห้อ NIHON KOHDEN/METRAN รุ่น HUMMING VUE ผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ รพ.น้ำพอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30น. จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

บริษัท โอนิ เวิลด์ไวด์ เทรดดิ้ง จำกัด แจ้งส่งมอบ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด   ยี่ห้อ ZUG รุ่น SPLF-NP ผลิตภัณฑ์ประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

        1. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ส่งมอบให้แก่ รพ.อุบลรัตน์   จำนวน 1 เครื่อง

         2. วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 13.30 น.ส่งมอบให้แก่ รพ.บ้านไผ่      จำนวน 1 เครื่อง 

        

กฏ ระเบียบ มติครม. หนังสือเวียน  และเอกสารตัวอย่าง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 24 กพ.2560.pdf)1.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 24 กพ.2560.pdf (75 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (10.ว 206 คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.pdf)10.ว 206 คู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (11.ว-395-ฝึกอบรม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม.pdf)11.ว-395-ฝึกอบรม-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม.pdf (86 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (12.ว62 ลว.5 กพ.62แนวทางการประกาศผู้ชนะกรณีไม่ดำเนินการในระบบe-gp.pdf)12.ว62 ลว.5 กพ.62แนวทางการประกาศผู้ชนะกรณีไม่ดำเนินการในระบบe-gp.pdf (72 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (13.ว+281ลว. 19 มิย.63 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf)13.ว+281ลว. 19 มิย.63 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้.pdf (109 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (14.ว214 ลว.18 พค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf)14.ว214 ลว.18 พค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf (116 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (15.ว 37 ลว. 6 มค.2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของเป็นวัสดุครุภัณฑ์.PDF)15.ว 37 ลว. 6 มค.2559 แนวทางการพิจารณาสิ่งของเป็นวัสดุครุภัณฑ์.PDF (74 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560.pdf)2.ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560.pdf (83 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.ว 322 ลว. 24 สิงหาคม 2560.pdf)3.ว 322 ลว. 24 สิงหาคม 2560.pdf (66 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างฯ ลว. 23 สิงหาคม 2560.pdf)4.กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างฯ ลว. 23 สิงหาคม 2560.pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแนวทางตรวจสอบบุคคลากรฯพ.ศ.2560.pdf)5.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแนวทางตรวจสอบบุคคลากรฯพ.ศ.2560.pdf (80 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6. ว 119 ลว. 7 มีค.2561.pdf)6. ว 119 ลว. 7 มีค.2561.pdf (84 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf)7.ว 179 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf (65 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8.ว217ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf)8.ว217ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (67 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (9..260แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธา ว260.pdf)9..260แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธา ว260.pdf (82 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 กค 2563.ppt)การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 15 กค 2563.ppt (94 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.doc)คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.doc (82 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคชจ.doc)คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคชจ.doc (103 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ตัวอย่างซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28 ตค.2563).docx)ตัวอย่างซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28 ตค.2563).docx (88 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบฟอร์มซื้อจ้างต่ำกว่า5000 (28 มิย.2563).doc)แบบฟอร์มซื้อจ้างต่ำกว่า5000 (28 มิย.2563).doc (76 ดาวน์โหลด)

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด จะส่งมอบ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร(Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ยี่ห้อ NAMWIWAT รุ่น A870 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย จำนวน 1 เครื่องให้แก่ รพ.บ้านฝาง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยจัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบฟอร์มนำส่งขึ้นทะเบียน และ จำหน่าย

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ทร03.pdf)ทร03.pdf (106 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ทร04.pdf)ทร04.pdf (135 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ทร05.pdf)ทร05.pdf (102 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ทร11.pdf)ทร11.pdf (222 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการปกครอง ดูแล ราชพัสดุ.pdf)แบบรายงานการปกครอง ดูแล ราชพัสดุ.pdf (71 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แบบรายงานการปกครอง.xlsx)แบบรายงานการปกครอง.xlsx (61 ดาวน์โหลด)

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด จะส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้

           รายการที่ 1 เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน 3 เครื่อง

         รายการที่ 2 เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 3 เครื่อง

           รายการที่ 3 หม้อแช่พาราฟิน จำนวน 3 เครื่อง

           รายการที่ 4 เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า    จำนวน 2 เครื่อง

          รายการที่ 5 หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แผ่น(พร้อมแผ่นร้อน) จำนวน 1 เครื่อง

            รายการที่ 6 เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า   จำนวน 1 เครื่อง

โดยส่งมอบให้สถานที่ได้รับจัดสรร ดังนี้

 1. รพ.สต.บัวเงิน ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง ได้รับจัดสรร รายการที่ 1,2,3,4,5,6 ส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
 2. รพ.สต.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี ได้รับจัดสรร รายการที่ 1,2,3 ส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 3. รพ.สต.วังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง ได้รับจัดสรร รายการที่ 1,2,3,4   ส่งมอบวันที่ 10 กรกฎาคม 2563          เวลา 13.00 น.

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด ว่าจะส่งมอบ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

                รายการที่ 1 เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย(In body) จำนวน 2 เครื่อง

              รายการที่ 2 เครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน จำนวน 2 เครื่อง

                 รายการที่ 3 เครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ จำนวน 2 เครื่อง

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยกำหนดส่งมอบให้แก่สถานที่ได้รับจัดสรร 2 แห่ง ดังนี้

             1. โรงพยาบาลน้ำพอง จำนวน 3 รายการ ๆ ละ 1 เครื่อง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

             2. โรงพยาบาลพล จำนวน 3 รายการ ๆ ละ 1 เครื่อง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.คำสั่ง inbody.pdf)1.คำสั่ง inbody.pdf (104 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.สัญญา ค.การแพทย์ 3 รก inbody.pdf)2.สัญญา ค.การแพทย์ 3 รก inbody.pdf (106 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.น.แจ้งส่งมอบ ค.การแพทย์ 3 รก..pdf)3.น.แจ้งส่งมอบ ค.การแพทย์ 3 รก..pdf (110 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.spec รายการที่ 1.pdf)4.spec รายการที่ 1.pdf (103 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.spec รายการที่ 2.pdf)4.spec รายการที่ 2.pdf (121 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.spec รายการที่ 3.pdf)4.spec รายการที่ 3.pdf (126 ดาวน์โหลด)
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง