การสำรวจข้อมูลศักยภาพหน่วยบริการ เพื่อประกอบการคำนวณจัดสรรงบบริการการแพทย์แผนไทย 

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนแพทย์แผนไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะบริหารจัดการในภาพรวมระดับประเทศ โดยจ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการประจำ หรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ ตามศักยภาพการจัดบริการ และ ตามจำนวนผลงานบริการแพทย์แผนไทย เพื่อให้การบริการจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ข้อมูลบุคลากรปฏิบัติงาน และศักยภาพการจัดบริการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) เพื่อใช้ประกอบการจัดสรร งบบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ดำเนินการ

สำรวจข้อมูลบุคลากร และศักยภาพหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน ดังนี้

๑. ข้อมูลบุคลากรแพทย์แผนไทยทุกคน จำแนกรายหน่วยบริการ 

๒. ข้อมูลหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนการให้บริการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด

๓. ข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิในหน่วยบริการประจำ และนอกหน่วยบริการ (รพ.สต.) 

ที่จัดบริการ OPD คู่ขนาน

๔. ข้อมูลหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑–๔ สามารถดาวโหลดไฟล์สำหรับบันทึกข้อมูล ได้ที่นี่  ขอความกรุณา ส่งไฟล์ข้อมูลฯ (Electronic File) มาที่งานการแพทย์แผนไทย E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต๗ ขอนแก่นต่อไป

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Template_TTM_ปี60.xlsx)Template_TTM_ปี60 (2011 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ