"สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

(KKPHO Zero Tolerance)

ประจำปีงบประมาณ 2564

Clip Video

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ราคากลางพัสดุ