ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และมีอำนาจตามกฎหมายอย่างไร


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ