meetingNHSO64

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุม KICE ขอนแก่น และระบบออนไลน์ facebook live , Zoom

ขอความร่วมมือ ลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม KICE (ผอ.รพ. หัวหน้างานประกัน หรือผู้แทน)
สสอ. รพ.สต. หนังสือเชิญผ่าน สสจ.
และระบบออนไลน์ไม่จำกัดจำนวน ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสการเข้าใช้


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ