รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัส


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ