สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพดีเด่น ประจำปี 2563

รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร ดังแนบ


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง