สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร

เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลมิตรภาพดีเด่น ประจำปี 2563

รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร ดังแนบ


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ