เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยบริการ

แนวทางการโอนเงิน และการติดตามรายงานการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แผนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรอบการบันทึกบัญชีประเภทเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวทางการปรับปรุงบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สิ้นปีงบประมาณ

 

เกี่ยวข้องกับ

รพ. รพ.สต. การเงิน บัญชี ประกันฯ ไอทีตรวจสอบภายใน

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR