กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจัดให้มีการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดอย่างเข้มข้น พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันในประชาชนกลุ่มเสี่ยงลดอุบัติการณ์ของโรค โดยมุ่งหวังให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ  จึงได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยมีการ kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนดังกล่าวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของเขตสุขภาพที่ 7 ในการถ่ายทอดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น.ณ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Teleconferrence เข้าสู่ส่วนกลาง


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง