--> ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

--> ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

--> แบบฟอร์มใบสมัครฯ คัดเลือก

--> แบบฟอร์มใบขอย้าย 

--> แบบเอกสารประกอบการคัดเลือก 

-->แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง