กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดโดยงานอุบัติเหตุและระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นปี  2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถประเมินช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ร้องขอความช่วยเหลือทีมการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้การดูแลเบื้องต้นด้วยการ CPR และใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในวันที่ 15-16ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โดยแบ่งการอบรม เป็น 4 รุ่น และได้กำหนดรายชื่อผู้เข้าอบรม รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ รุ่นที่ 1 และ 3          สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรม CPR ในปี 2561(รุ่นที่ 1 และ 3 สามารถเปลี่ยน สลับกันได้ โดยขอให้แจ้งงาน EMS ให้ทราบด้วย)ละ 3 สามารถเปลี่ยน สลับกันได้ โดยขอให้แจ้งงาน ๒ันที่ 18 กันยายน 2562ฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุบลรัตน์

       รุ่นที่ 2 และ 4          สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอบรม CPR ในปี 2561(รุ่นที่ 2 และ 4 สามารถเปลี่ยน สลับกันได้ โดยขอให้แจ้งงาน EMS ให้ทราบด้วย)


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง