ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย เขตสุภาพที่ 7 รุ่นที่ 3-4

วันที่ 25 กันยายน 2562  เวลา 08.00 น. - 19.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

**** โปรดนำ 1. ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ภาพ

                   2.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง