1.ครุภัณฑ์การแพทย์

2.ครุภัณฑ์สำนักงาน

3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง