mophกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น จะจัดประชุมสัมมนา“บทเรียนจากการฟ้องคดีทางการแพทย์สู่การพัฒนาระบบบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงปัญหาในระบบการแพทย์และสาธารณสุข  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขความขัดแย้ง และการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงผู้รับบริการได้รับบริการตามสิทธิและเกิดความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชองงานร้องเรียน ในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก.๐๐๓๒.๐๐๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙ จึงขอเขิญผู้รับผิดชอบงานแจ้งชื่อได้ที่ลิงค์นี้ [แจ้งชื่อร่วมสัมมนา]


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง