ประชาสัมพันธ์

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (img20200917_13493016.pdf)img20200917_13493016.pdf (2020 ดาวน์โหลด)

  1. แนะนำ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ โปรแกรมตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ https://youtu.be/L0BcMLwrxVs (5.45 นาที)
  2. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการเงิน) https://youtu.be/8TksM3OM_O0 (32.25 นาที)
  3. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการจัดเก็บรายได้) https://youtu.be/kG21-SBcQJQ (18.43 นาที)
  4. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านงบการเงิน) https://youtu.be/6IFXsOKY_XM (21.16 นาที)
  5. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการบริหารพัสดุ) https://youtu.be/k0JOnCGBkrY (36.35 นาที)
  6. แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง) https://youtu.be/n9LmETEF-jg (13.30 นาที)

EIA 5d

cfo report

 

Fellowship programme on NCDs Interventions รุ่นที่ 3
ทุนสนับสนุนจาก CCS - NCD Program
 
 
 
สแกน Qrcode หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่
 
ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (อบรมระยะสั้น.NCD.pdf)อบรมระยะสั้น.NCD.pdf (99 ดาวน์โหลด)

FundManagement2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2563"

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (chro7.pdf)หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม (109 ดาวน์โหลด)

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง