images

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.หนังสือแจ้งโครงสร้างใหม่.pdf)1.หนังสือแจ้งโครงสร้างใหม่.pdf (325 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1.โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง_27กย60.pdf)1.โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง_27กย60.pdf (286 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (3.โครงสร้างตำแหน่ง สสจ. รพท รพศ รพท.รพช สสอ.รพสต..pdf)3.โครงสร้างตำแหน่ง สสจ. รพท รพศ รพท.รพช สสอ.รพสต..pdf (361 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4.บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ_27กย60.pdf)4.บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ_27กย60.pdf (179 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5.กอรบจ้างเหมาบริการ.pdf)5.กอรบจ้างเหมาบริการ.pdf (129 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6.สรุปกรอบสายวิชาชีพ.pdf)6.สรุปกรอบสายวิชาชีพ.pdf (198 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (7.แผนจัดคนลงตามโครงสร้าง.pdf)7.แผนจัดคนลงตามโครงสร้าง.pdf (168 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (กรอบ-กง.จิตเวช.pdf)กรอบโครงสร้างกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด (99 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานนิติการ เป็น กลุ่มกฎหมาย สสจ.ขอนแก่น.png)>>การเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานนิติการ เป็นกลุ่มกฎหมาย สสจ.ขอนแก่น (116 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ที่-สธ-0208.02-ว-1194.pdf)>>การบริหารกรอบอัตรากำลัง ปี 2564 (1291 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพช.จว.ขอนแก่น.rar)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง โรงพยาบาลชุมชน (228 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ว-1714-ลว.-31-ก.ค.-63-การจัด-ตน.-บุคคลปรับระดับ-เปิดห.pdf)>>การจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ เปลี่ยนชื่อ(กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพช./กลุ่มกฎหมาย) (170 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สสจ.ขอนแก่น (รพ.สต.).pdf)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (330 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (สสจ.ขอนแก่น (สสอ.).pdf)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง สนง.สาธารณสุขอำเภอ (146 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เขต7_สสจ.ขอนแก่น_ที่ตั้งศูนย์เขต.pdf)กรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง สนง.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (192 ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความจำนงเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ป่วย COVID-19
การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
สำหรับผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง COVID-19

qrcode risk survey kkpho

สแกน QR Code หรือ คลิ๊กลิงค์ที่นี่

อ่านคู่มือ การรายงานตัวสำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง COVID-19

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
ราคากลางพัสดุ