ประชาสัมพันธ์

ไฟล์นำเสนอตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับผู้บริหารหน่วยงานด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล (วันที่10 พฤษภาคม 2559)
โดยท่าน นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นวิทยากร

 

ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health)

กลุ่มเป้าหมาย สสอ.กระนวน เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท ซำสูง 
หนองนาคำ บ้านแฮด เวียงเก่า และโนนศิลา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุม 1 สสจ.ขอนแก่น เวลา 9.00 - 13.00 น.

mophกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น จะจัดประชุมสัมมนา“บทเรียนจากการฟ้องคดีทางการแพทย์สู่การพัฒนาระบบบริการ จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๙” ในวันที่ ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงปัญหาในระบบการแพทย์และสาธารณสุข  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขความขัดแย้ง และการพัฒนาระบบบริการ รวมถึงผู้รับบริการได้รับบริการตามสิทธิและเกิดความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชองงานร้องเรียน ในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ ขก.๐๐๓๒.๐๐๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๕๙ จึงขอเขิญผู้รับผิดชอบงานแจ้งชื่อได้ที่ลิงค์นี้ [แจ้งชื่อร่วมสัมมนา]

หมวดหมู่รอง