ประชาสัมพันธ์

1.ครุภัณฑ์การแพทย์

2.ครุภัณฑ์สำนักงาน

3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไฟล์นำเสนอตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับผู้บริหารหน่วยงานด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559
ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล (วันที่10 พฤษภาคม 2559)
โดยท่าน นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นวิทยากร

 

ประชุมเชิงปฎิบัติการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS Health)

กลุ่มเป้าหมาย สสอ.กระนวน เปือยน้อย พล แวงใหญ่ แวงน้อย หนองสองห้อง ภูเวียง มัญจาคีรี ชนบท ซำสูง 
หนองนาคำ บ้านแฮด เวียงเก่า และโนนศิลา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุม 1 สสจ.ขอนแก่น เวลา 9.00 - 13.00 น.

หมวดหมู่รอง