chk budget tumbon

 

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาเห็นชอบให้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจาณาเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาลและเครือข่ายหน่วยบริการของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดร่างเกณฑ์และดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเงินงบประมาณ ยา/เวชภัณฑ์ และวัสดุอี่นๆ ที่จำเป็นในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับจัดสรรจากโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ในการสรุปวิเคราะห์ตามเกณฑ์ดัชนีตัวชี้วัดที่กำหนด จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพให้เหมาะสม สามารถใช้กำกับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และจัดส่งรายงานภายในที่ 28 มกราคม 2564 ดังนี้

  1. ผู้รับผิดชอบงาน รพ.สต.ทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลและบันทึกส่งรายงานข้อมูลการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลแม่เครือข่าย และรายได้อื่นๆ ผ่านระบบ google form 
  2. ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอรวบรวมเอกสาร พร้อมลงนามรับรองข้อมูลโดยท่านสาธารณสุขอำเภอจัดส่งไปยังกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น