"สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

(KKPHO Zero Tolerance)

ประจำปีงบประมาณ 2564

Clip Video