ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และมีอำนาจตามกฎหมายอย่างไร