ขอให้ทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูล

และ ขอให้ลงข้อมูลเพิ่มเติมหาก รพ.สต.ที่ใดมีการจ้างผู้ช่วยทางทันตกรรม แล้วบ้าง

(มีเพิ่มช่องเติมข้อมูลท้ายตาราง)

 

กรุณาส่งข้อมูลที่ : เมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หรือ ไลน์กลุ่มทันตบุคลากร จ.ขอนแก่น

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลที่ควรมีผู้ช่วยทางทันตกรรม จ.ขอนแก่น

1. ขนาดของ รพ.สต.(S/M/L)

2. ผลงานบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรมในรพ.สต.ย้อนหลัง 3 ปี (จำนวน visit) จาก HDC

3. ผลงานตามตัวชี้วัดนิเทศติดตาม CUP ปี ล่าสุด จาก HDC Healthy

4. จำนวนคนไข้ OPD ทั่วไปรวมทุกประเภทของรพ.สต.ย้อนหลัง3ปี จาก HDC

5. จำนวนประชากรในความรับผิดชอบย้อนหลัง 3 ปี

6. สถานะเงินบำรุงย้อนหลัง 3 ปี ของ รพ.สต.

7. คะแนนความต้องการให้มีผู้ช่วยฯใน รพ.สต.นั้นของ CUP (คะแนนจิตพิสัย 0-10)

8. สัดส่วนผลงานบริการทางทันตสุขภาพต่อจำนวนคนไข้ OPD ทั่วไป

หมายเหตุ  ข้อ 5, 6, 7 เป็นข้อมูลที่ให้ CUP หรือ รพ.สต.ลงข้อมูลเอง